Umowa na czas określony a ciąża. Do kiedy umowa na czas określony kobiety w ciąży może zostać przedłużona? Czy szef może wypowiedzieć umowę? (2022)

Pracownica w ciąży oraz przebywająca na urlopie macierzyńskim może być zwolniona w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Nie ma natomiast przepisu, który chroniłby pracownicę przed zwolnieniem bezpośrednio po powrocie z wspomnianego urlopu.

Ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę ciężarnej pracownicy oraz tej przebywającej już na urlopie macierzyńskim daje Kodeks pracy. Wspomniana ochrona dotyczy jedynie przyszłych mam lub młodych mam zatrudnionych na umowę o pracę. Nie ma tutaj znaczenia czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.

Umowa na czas określony a ciąża

Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

- Powyższego przepisu nie stosuje się jedynie do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca - zaznacza Waldemar Adametz z Państwowej Inspekcji Pracy.

Do kiedy umowa na czas określony kobiety w ciąży może zostać przedłużona
Przepisy mówią również, że umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

- Tego przepisu nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy - podkreśla Waldemar Adametz.

Czy szef może wypowiedzieć umowę kobiecie w ciąży albo na urlopie macierzyńskim

Są jednak sytuacje, gdy pracownica w ciąży albo przebywająca już na urlopie macierzyńskim może zostać zwolniona z pracy. Przepisy przewidują taką możliwość tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Mowa jest tutaj o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Firmy zapowiadają podwyżki. Gdzie w najbliższym czasie wzros...

+13 Zobacz galerię

Pracodawca jest zobowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

(Video) Ciąża podczas umowy na czas określony

Zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży

Jest jeszcze jedna sytuacja, gdy pracownica będąca w ciąży może zostać zwolniona z pracy. Stanie się tak wówczas, gdy wystąpiły uzasadnione przesłanki za rozwiązaniem umowy z winy pracownicy. Mowa tutaj o zwolnieniu dyscyplinarnym zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy. Istnieją trzy powody, na które może powołać się pracodawca, zwalniając pracownicę dyscyplinarnie.

Dwa pierwsze występują dość rzadko i są splotem pewnych niezależnych od pracodawcy okoliczności. Powód pierwszy to utrata uprawnień do wykonywania zawodu lub niemożliwość wykonywania zadań w związku z utratą uprawnień zawodowych. Druga sytuacja przypomina nieco pierwszą: są stanowiska, których piastowanie wymaga niekaralności. Jeśli pracownica zostanie skazana prawomocnym wyrokiem sądu, automatycznie nie będzie mogła wykonywać zadań na takim stanowisku. Tak jest choćby w policji czy straży miejskiej.

Trzeci przypadek występuje najczęściej. Ten zależy już bezpośrednio od pracodawcy i stosunków łączących go z pracownicą. Chodzi o ciężkie naruszenie obowiązków służbowych.

Warto przeczytać:

  • Kiedy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie?

Kluczowe także dla sądu w razie sporów jest słowo "ciężkie". Choć przepisy nie precyzują, jakiego typu przewinienia określić można jako ciężkie, to praktyka pokazuje, że jest to dość szeroka paleta przewinień, na które powołują się pracodawcy wręczając "dyscyplinarkę". Wśród nich najczęściej wskazuje się przychodzenie do pracy w stanie upojenia alkoholowego albo picie alkoholu w pracy.

Kolejne przewinienia to notoryczne spóźnianie się do pracy, opuszczanie stanowiska bez wiedzy przełożonych, a także nieusprawiedliwione obecności w pracy. Innym powodem może być złamanie umowy o zakazie współpracy z konkurencją, a także kradzież z terenu firmy.

Jeśli pracodawca będzie chciał zwolnić pracownicę dyscyplinarnie, to musi zasięgnąć opinii zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownicę.

Kiedy wygasa umowa z ciężarną pracownicą

Gdy umowa o pracę na czas określony wygasa przed upływem trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca nie jest zobowiązany do jej przedłużenia. W takiej sytuacji może, choć nie musi, zaproponować zawarcie kolejnej umowy. Jeżeli tak się nie stanie, pracownica musi poszukać nowego miejsca zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Nie ma przepisu, który chroniłby pracownicę przed zwolnieniem bezpośrednio po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W tym zakresie mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące wypowiadania umów o pracę.

Tak więc zgodnie z prawem, pracodawca dopuszcza pracownicę po zakończeniu urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym. Musi dostawać takie wynagrodzenie, jakie otrzymywałaby gdyby nie korzystała z urlopu.

Co ważne, stanowisko równorzędne to stanowisko stojące na tym samym poziomie w hierarchii stanowisk obowiązującej u pracodawcy wymagające zbliżonych kwalifikacji, za które przysługuje co do zasady takie samo wynagrodzenie. Z kolei stanowiskiem odpowiadającym kwalifikacjom pracownika jest takie, które wymaga podobnych kwalifikacji do tych, jakie były wymagane na stanowisku dotychczas zajmowanym przez pracownika.

Jak długi urlop macierzyński dla mamy

Za czas urlopu macierzyńskiego pracownicy-mamie należy się zasiłek macierzyński. Długość urlopu macierzyńskiego to:

  • 20 tygodni (140 dni) - gdy urodzimy lub przyjmiemy na wychowanie jedno dziecko,
  • 31 tygodni (217 dni) - gdy urodzimy lub przyjmiemy na wychowanie dwoje dzieci,
  • 33 tygodnie (231 dni) - gdy urodzimy lub przyjmiemy na wychowanie troje dzieci,
  • 35 tygodni (245 dni) - gdy urodzimy lub przyjmiemy na wychowanie czworo dzieci,
  • 37 tygodni (259 dni) - gdy urodzimy lub przyjmiemy na wychowanie pięcioro i więcej dzieci.

Zasiłek macierzyński przysługuje również przez okres urlopu rodzicielskiego (jego długość zależy od tego, ile dzieci urodzimy podczas jednego porodu lub przyjmiemy jednocześnie na wychowanie). Z urlopu rodzicielskiego możemy korzystać przez 32 tygodnie (224 dni) - gdy urodzimy lub przyjmiemy na wychowanie jedno dziecko lub przez 34 tygodnie (238 dni) - gdy urodzimy lub przyjmiemy na wychowanie więcej niż jedno dziecko.

(Video) Przedłużenie umowy do dnia porodu

Warto przeczytać:

  • L4 w ciąży - komu przysługuje i jaka jest wysokość zasiłku?

- Przez pierwsze 20 tygodni to mama dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego. 6 tygodni można wykorzystać jeszcze przed porodem, a kolejne już po narodzinach dziecka. Po spędzaniu 14 tygodni w domu może mama wrócić do pracy i pozostałe 6 tygodni urlopu przekazać ojcu dziecka. Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego kobieta powinna złożyć najpóźniej 14 dni przed planowanym powrotem do pracy. Musi do niego dołączyć zaświadczenie od pracodawcy ojca dziecka, że złożył on wniosek o przejęcie urlopu - wyjaśnia Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaką ochronę mają pracownice w ciąży

Warto wiedzieć, że kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie mogą pracować m.in. w hałasie, w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach, a także w warunkach zagrożenia wirusami czy promieniowaniem. Przyszłych mam nie wolno również zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Jeśli do tej pory pracownica wykonywała swoje obowiązki na nocnej zmianie, to w okresie ciąży szef ma obowiązek zmienić jej rozkład czasu pracy, by mogła ją wykonywać w innych godzinach. Gdy nie jest to możliwe, wówczas szef musi przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej. Jeśli takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, to szef jest zobowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Czy to oznacza, że w tym czasie zostanie pozbawiona pensji? W żadnym wypadku! We wspomnianym okresie pracownica zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Poza tym pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Polacy „mają mniej w portfelu”. Racjonalniej podchodzą do wydatków

(Video) 2. W jakich przypadkach pracodawca może nie stosować limitów umów na czas określony?

FAQs

Umowa na czas określony a ciąża. Do kiedy umowa na czas określony kobiety w ciąży może zostać przedłużona? Czy szef może wypowiedzieć umowę? ›

177 § 3 Kodeksu pracy. Przepis wskazuje, kiedy pracodawca jest zobowiązany do przedłużenia umowy z pracownicą w ciąży. „Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Czy na umowie na czas określony można zwolnić kobietę w ciąży? ›

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracowniczki, a także w okresie jej urlopu macierzyńskiego.

Czy można zwolnić kobietę w ciąży do 12 tygodnia? ›

Powstaje więc pytanie — czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży przed 12 tygodniem? Przepisy nie regulują takiego przypadku, więc przedłużenie umowy o pracę kobiecie w tej sytuacji uzależnione jest jedynie od dobrej woli pracodawcy.

Od którego miesiąca ciąży nie można zwolnić z pracy? ›

Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie pracy, umowa wygasa po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Pracodawca ma obowiązek przedłużyć ją tylko do porodu.

Czy można nie przedłużyć umowy kobiecie na macierzyńskim? ›

Tak, umowa o pracę z pracownicą rozwiąże się z upływem okresu, na jaki została zawarta, tj. 30 września 2013 r. jeżeli nie chcą jej Państwo przedłużyć. Zasiłek macierzyński będzie należny byłej pracownicy za okres po ustaniu zatrudnienia.

Do którego tygodnia można zwolnić kobietę w ciąży? ›

Przepisy prawa pracy mówią, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego.

Czy jak mam umowę na czas określony i jestem w ciąży? ›

W związku z tym, że umowa na czas określony zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu (jeśli spełniony jest warunek minimalnego wieku ciąży: trzech 28-dniowych okresów lub trzech 4-tygodniowych miesięcy), pracodawca nie musi wykonywać żadnych czynności prawnych, gdyż jest to zapisane w Kodeksie pracy.

Kiedy należy powiedzieć o ciąży w pracy? ›

Sama możesz więc zdecydować, kiedy Twój pracowniczy świat dowie się o tej cudownej nowinie. Lekarze zalecają, aby poczekać z ogłoszeniem tej informacji do końca pierwszego trymestru, spada wtedy ryzyko samoistnego poronienia i można z większą swobodą cieszyć się z nowego stanu.

Kiedy zwolnienie w ciąży płatne 100? ›

33 dni – to okres niezdolności do pracy, w którym przysługuje pracownikom wynagrodzenie chorobowe w ciąży wypłacane przez pracodawcę. Wynosi ono 100% dotychczasowego wynagrodzenia, jeśli powodem zwolnienia lekarskiego jest ciąża.

Kiedy mija 3 miesiąc ciąży? ›

Do trzeciego miesiąca ciąży zalicza się tygodnie od dziewiątego do trzynastego. Nadal jest to pierwszy trymestr ciąży.

Czy ciąża chroni przed zwolnieniem z pracy? ›

Kodeks pracy chroni stosunek pracy każdej pracownicy w okresie trwania ciąży. Nie inaczej jest także w przypadku umów tymczasowych – niejako z automatu zostają one przedłużone do dnia porodu. Wyjątek stanowią umowa na okres próbny zawarta na czas do jednego miesiąca oraz umowa na zastępstwo.

Od którego tygodnia ciąży ochrona w pracy 2022? ›

Ochrona pracownicy w ciąży. Od pierwszego dnia ciąży, przez cały jej okres, pracownica zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony jest chroniona zarówno przed wypowiedzeniem, jak i rozwiązaniem umowy o pracę.

Czy zaswiadczenie o ciąży chroni przed zwolnieniem z pracy? ›

Tym samym, jeżeli pracownica zajdzie w ciążę albo dowie się o ciąży w trakcie okresu wypowiedzenia i poinformuje o tym fakcie pracodawcę, powinien on cofnąć swoje oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie dokonane w okresie ochronnym jest co prawda skuteczne (umowa o pracę rozwiąże się), ale wadliwe.

Co przysługuje kobiecie w ciąży 2022? ›

W 2022 roku kwota becikowego nie ulegnie zmianie. Wynosi ona obecnie 1000 zł na jedno dziecko. W przypadku ciąży wielopłodowej i urodzenia np. bliźniaków, rodzina otrzymuje podwojenie kwoty, czyli w takiej sytuacji- jednorazowo 2000 zł.

Ile płacą na L4 w ciąży? ›

Zazwyczaj zwolnienie lekarskie skutkuje wypłatą wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w wysokości 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jednak ciąża jest jednym z tych przypadków, w których pracownicy przysługuje za cały okres przebywania na zwolnieniu 100% średniomiesięcznego wynagrodzenia.

Ile trzeba przepracować żeby iść na L4 w ciąży 2022? ›

ustawy zasiłkowej – ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczona nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego. Inaczej mówiąc – L4 w ciąży będzie płatne, jeśli od dnia zatrudnienia minęło przynajmniej 30 dni.

Czy w 3 miesiącu ciąży widać brzuch? ›

Ponieważ każda ciąża przebiega inaczej i nie ma dwóch identycznych sylwetek, na pytanie w którym tygodniu widać brzuch w ciąży najłatwiej jest więc odpowiedzieć, że zwykle następuje to pomiędzy 12. a 18. tygodniem.

Co się dzieje w 3 miesiącu ciąży? ›

Rozwój płodu: W trzecim miesiącu ciąży zaczynają się kształtować narządy rodne dziecka i pojawia się odruch ssania. Trwa także rozwój sensoryczny: maluch zaczyna słyszeć stłumione dźwięki ze świata zewnętrznego i reagować na światło.

Czy w 3 miesiącu ciąży boli brzuch? ›

Niektóre kobiety przez pierwsze trzy miesiące ciąży czują pobolewanie podbrzusza przypominające nieco dolegliwości przed okresem. Ten objaw bywa przyczyną sporego niepokoju, ale najczęściej jest po prostu wynikiem rozciągania macicy (podobny ból powraca po porodzie, gdy macica zaczyna się obkurczać).

Jak poinformować szefa o ciąży? ›

Poinformowanie pracodawcy o ciąży pracownicy powinno nastąpić poprzez przedłożenie mu tzw. zaświadczenia o ciąży, o którym mowa w art. 185 § 1 Kodeksu pracy.

W którym tygodniu ciąży lekarz może wystawić zaświadczenie o ciąży? ›

Kodeks pracy nie precyzuje kiedy należy wręczyć pracodawca zaświadczenie o ciąży. Można to zrobić w dowolnym czasie. Dostarczenie zaświadczenia jest twoim prawem a nie obowiązkiem. Warto jednak zrobić to jak najszybciej gdyż od tego momentu rozpoczyna się szczególna ochrona twojego miejsca pracy.

Czy na rozmowie o pracę pracodawca może zapytać czy jestem w ciąży? ›

Przepisy prawa pracy nie dają pracodawcy wyraźnej podstawy do zadawania takich pytań kandydatkom do pracy. Mimo to podczas rekrutacji mogą zapytać o ciążę lub plany rodzicielskie, jeśli chodzi o stanowisko, na którym nie może pracować kobieta w ciąży lub w określonym trymestrze ciąży.

Kiedy ZUS przejmuje kobietę w ciąży? ›

Zasady wypłacania świadczenia kobietom w ciąży są takie same, jak w przypadku innych powodów niezdolności do pracy. Oznacza to, że przez pierwsze 33 dni L4 wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, natomiast od 34. dnia obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy można zwolnić kobietę w 2 miesiącu ciąży? ›

Według art. 177 § 1 kodeksu pracy, pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie, która jest w ciąży. Co ważne, przepis ten nie jest stosowany w przypadku zatrudnienia na okres próbny o długości nieprzekraczającej jednego miesiąca.

Od którego tygodnia ciąży ochrona w pracy 2022? ›

Ochrona z art. 177 § 3 KP przysługuje bowiem dopiero po upływie trzeciego miesiąca ciąży, a nie w okresie do zakończenia trzeciego miesiąca ciąży”.

Kiedy należy powiedzieć o ciąży w pracy? ›

Sama możesz więc zdecydować, kiedy Twój pracowniczy świat dowie się o tej cudownej nowinie. Lekarze zalecają, aby poczekać z ogłoszeniem tej informacji do końca pierwszego trymestru, spada wtedy ryzyko samoistnego poronienia i można z większą swobodą cieszyć się z nowego stanu.

Kiedy zwolnienie w ciąży płatne 100? ›

33 dni – to okres niezdolności do pracy, w którym przysługuje pracownikom wynagrodzenie chorobowe w ciąży wypłacane przez pracodawcę. Wynosi ono 100% dotychczasowego wynagrodzenia, jeśli powodem zwolnienia lekarskiego jest ciąża.

Czy ciąża chroni przed zwolnieniem z pracy? ›

Obowiązujące przepisy zabraniają pracodawcy zarówno wypowiedzenia jak i rozwiązania umowy o pracę kobiety w ciąży. Czyli pracodawca nie może złożyć kobiecie w ciąży oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Czy pracownik musi dostarczyć zaświadczenie o ciąży? ›

Pracownica powinna dostarczyć zaświadczenie od lekarza

Art. 185 z 26 stycznia 1974 r. Kodeks pracy przewiduje, że stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. W związku z tym zażądanie od pracownicy przedstawienia takiego zaświadczenia będzie uzasadnione.

Jak poinformować szefa o ciąży? ›

Poinformowanie pracodawcy o ciąży pracownicy powinno nastąpić poprzez przedłożenie mu tzw. zaświadczenia o ciąży, o którym mowa w art. 185 § 1 Kodeksu pracy.

W którym tygodniu ciąży lekarz może wystawić zaświadczenie o ciąży? ›

Kodeks pracy nie precyzuje kiedy należy wręczyć pracodawca zaświadczenie o ciąży. Można to zrobić w dowolnym czasie. Dostarczenie zaświadczenia jest twoim prawem a nie obowiązkiem. Warto jednak zrobić to jak najszybciej gdyż od tego momentu rozpoczyna się szczególna ochrona twojego miejsca pracy.

Czy na rozmowie o pracę pracodawca może zapytać czy jestem w ciąży? ›

Przepisy prawa pracy nie dają pracodawcy wyraźnej podstawy do zadawania takich pytań kandydatkom do pracy. Mimo to podczas rekrutacji mogą zapytać o ciążę lub plany rodzicielskie, jeśli chodzi o stanowisko, na którym nie może pracować kobieta w ciąży lub w określonym trymestrze ciąży.

Do którego tygodnia trzeba założyć kartę ciąży żeby dostać becikowe? ›

Oświadczenie do becikowego to niezwykle istotny dokument, bez którego uzyskanie tego świadczenia finansowego będzie niemożliwe. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia dotyczy wyłącznie mamy dziecka. Kobieta musi udowodnić, że począwszy od 10. tygodnia ciąży aż do porodu była pod opieką lekarską.

Kiedy powiedzieć mężowi o ciąży? ›

To, jaki moment wybrać na podzielenie się informacją z ojcem dziecka, jest sprawą indywidualną. Dla jednych będzie to moment, kiedy zobaczą pozytywny wynik testu ciążowego, inne kobiety zaczekają na specjalną okazję czy przygotują niespodziankę.

Kiedy ZUS przejmuje kobietę w ciąży? ›

Zasady wypłacania świadczenia kobietom w ciąży są takie same, jak w przypadku innych powodów niezdolności do pracy. Oznacza to, że przez pierwsze 33 dni L4 wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, natomiast od 34. dnia obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Co przysługuje kobiecie w ciąży 2022? ›

W 2022 roku kwota becikowego nie ulegnie zmianie. Wynosi ona obecnie 1000 zł na jedno dziecko. W przypadku ciąży wielopłodowej i urodzenia np. bliźniaków, rodzina otrzymuje podwojenie kwoty, czyli w takiej sytuacji- jednorazowo 2000 zł.

Ile płacą na L4 w ciąży? ›

Zazwyczaj zwolnienie lekarskie skutkuje wypłatą wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w wysokości 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jednak ciąża jest jednym z tych przypadków, w których pracownicy przysługuje za cały okres przebywania na zwolnieniu 100% średniomiesięcznego wynagrodzenia.

Ile trzeba przepracować żeby iść na L4 w ciąży 2022? ›

ustawy zasiłkowej – ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczona nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego. Inaczej mówiąc – L4 w ciąży będzie płatne, jeśli od dnia zatrudnienia minęło przynajmniej 30 dni.

Wiele kobiet zastanawia się zapewne, jakie konsekwencje będzie miała dla nich perspektywa powiększenia rodziny, lub stoi już przed faktem dokonanym - jest w ciąży w momencie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Część powyższej grupy kobiet martwi się, że zostanie bez środków do życia, bo umowa o pracę wygasa jeszcze w czasie trwania ciąży. Z tego powodu decyzja o poczęciu dziecka może być odkładana na bliżej nieokreśloną przyszłość. Ale czy słusznie? Z czym wiąże się umowa na czas określony a ciąża?

umowę na okres próbny, umowę na czas określony, umowę na czas nieokreślony.. 14 tygodni musi wykorzystać po porodzie, na 6 tygodni z kolei spodziewająca się dziecka kobieta może przejść jeszcze przed tym wielkim dniem.. Jeśli umowa o pracę na czas określony kończy się po porodzie, nie zostaje przedłużona na czas urlopu macierzyńskiego i wygasa.. Nie jest potrzebny wniosek o sam urlop macierzyński, gdyż jest on obligatoryjny i każda mama musi wykorzystać z niego przynajmniej 14 tygodni; wniosek ten musi być złożony do 14 dni po porodzie; Jeśli 6 tygodni urlopu miałoby być wykorzystane przed porodem to należy odpowiednio wcześniej dostarczyć zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu ; Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka ; Jeśli ojciec ma korzystać z możliwości urlopu tacierzyńskiego, matka musi dostarczyć wniosek, w którym zaznaczy, w jakim okresie zrzeknie się części swojego urlopu na korzyść taty.. W tym przypadku zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez okres 52 tygodni.. Niezależnie od tego, czy umowa zlecenie obowiązuje też po porodzie, czy już nie.. Należy pamiętać, że zasiłek macierzyński nigdy nie może być niższy niż 1000 zł .. W przypadku jednego dziecka świadczenie jest wypłacane przez 52 tygodnie od narodzin dziecka i wynosi 1000zł miesięcznie (netto).. W przypadku, gdy wniosek będzie złożony po upływie 3 miesięcy od urodzenia dziecka, świadczenie będzie wypłacane od dnia złożenia wniosku.. Choć taka kobieta nie jest chroniona prawnie i w sytuacji, gdy nie opłacała dobrowolnych składek zdrowotnych nie przysługuje jej zasiłek macierzyński, to może liczyć na kosiniakowe.

Dla przyszłych Mam, posiadających umowę na czas określony, najwięcej wątpliwości budzi to, co wydarzy się po zakończeniu umowy w trakcie ciąży czy urlopów, związanych z rodzicielstwem. Czy pracodawca ma obowiązek ją przedłużyć? Czy w ogóle ma takie uprawnienie do przedłużenia podczas nieobecności przyszłej Mamy lub Mamy? Poniżej postaram się Ciebie mocno uspokoić i odpowiedzieć na wiele pytań, dotyczących tej umowy. Znajdziesz tu również bardzo ważne informacje o specyficznej formie umowy na czas określony - czyli o umowie na zastępstwo.

Celem umowy na czas określony jest nawiązanie stosunku pracy, na z góry określony okres czasu.. W praktyce więc każda czwarta umowa o pracę na czas określony, zawarta z tym samym pracodawcą z automatu stanie się umową na czas nieokreślony.. Kolejna umowa na czas określony nie będzie liczona jako czwarta lub nie wliczy się do łącznego okresu 33 miesięcy zatrudnienia, jeżeli została zawarta:. - w celu zastępowania innego pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności;. - w celu wykonywania pracy sezonowej;. - w celu wykonywania pracy na okres kadencji;. - gdy pracodawca wskaże obiektywne przesłanki zawarcia umowy, leżące po jego stronie (w tym przypadku w umowie należy wskazać cel lub okoliczności, uzasadniające przekroczenie łącznego czasu lub liczby umów.. Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu na jaki została zawarta.. - przez pracodawcę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika jeżeli niezdolność pracownika z powodu choroby trwa:. dłużej niż 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;. lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania pierwszych 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;. lub w razie dłuższej niż miesiąc usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż choroba (żaden z powyższych przypadków nie dotyczy niezdolności do pracy, przypadającej w okresie ciąży). Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę na czas określony w okresie:. - ciąży,. - urlopu macierzyńskiego,. - urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,. - w okresie urlopu rodzicielskiego,. - w okresie urlopu ojcowskiego.. Nowelizacja kodeksu pracy w 2016 praktycznie wykreśliła umowę na zastępstwo jako odrębną od umowy na czas określony.. Poza wypowiedzeniem , może ona zostać wypowiedziana z następujących przyczyn:. - upływ okresu , na który była zawarta (identycznie jak przy umowie na czas określony);. - powrót osoby zastępowanej ;. - zmiana nieobecności pracownika z usprawiedliwionej, na nieusprawiedliwioną .. Co więc odróżnia umowę na czas określony od umowy na zastępstwo?. Brak limitu 3 umów i okresu trwania stosunku pracy przez 33 miesiące - wspomniane ograniczenia nie dotyczą umowy na zastępstwo, co oznacza również, że jeśli u jednego pracodawcy posiadałaś więcej umów, w tym między innymi na zastępstwo, właśnie te nie będą wliczały się w ograniczenia ilościowe i czasowe.. Niestety nie oznacza to, że otrzymasz również zasiłek macierzyński , ponieważ warunkiem uprawnienia do niego, jest posiadanie umowy o pracę w dniu porodu (a jak wspomniałam powyżej umowa na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu).. Znajdziesz tu również bardzo ważne informacje o specyficznej formie umowy na czas określony - czyli o umowie na zastępstwo.

Kobieta w ciąży w pracy ma swoje prawa. Nie można jej na przykład zwolnić, a nawet jeśli ciężarna pracuje na umowie cywilnoprawnej, a nie o pracę, otrzyma zasiłek po porodzie (kosiniakowe). Pracującej kobiecie przysługuje więc okres ochronny, gdy jest w ciąży

Nawet jeśli nie masz umowy o pracę - przysługuje ci kosiniakowe.. Kobiety w ciąży zatrudnione na podstawie umowy opracę na czas nieokreślony są otoczone szczególną ochroną.. Jeśli pracujesz na umowę zlecenie, nie możesz korzystać ze zwolnień lekarskich i nie ma gwarancji, że pracodawca przedłuży ci umowę do dnia porodu.. W przypadku umowy o dzieło prawda jest taka, że ciężarna nie ma prawa do żadnych przywilejów z tytułu wykonywanej pracy – w tym prawa do korzystania ze zwolnień lekarskich i urlopu macierzyńskiego.. Kodeks pracy mówi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy – nawet, jeśli dowiedziała się ona o ciąży dopiero po otrzymaniu przez pracodawcę wypowiedzenia.. W przypadku umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek udzielenia ciężarnej pracownicy zwolnień od pracy nabadania lekarskie .. Warto pamiętać, że zgodnie z art.. Jeżeli jest to niemożliwe, pracownicę w ciąży należy na czas niezbędny zwolnić z obowiązku świadczenia pracy.

Videos

1. Spotkanie z prawnikiem - Urlop Macierzyński
(Stowarzyszenie DOGMA)
2. Ciąża na umowie zlecenie
(Agata Rosińska)
3. Ciąża w trakcie umowy zawartej na okres próbny
(Kancelaria Kraków)
4. Umowa o pracę na okres próbny - Praktyczne informacje
(Kadrova)
5. Ciaża podczas umowy na czas próbny
(BENITA o prawie)
6. Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony odc. 1. Poradnik GAP
(Strefa GAP)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 04/15/2022

Views: 5999

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.